ވެންޑަރ ސަރވިސަސް ތަޢާރަފު ކުރުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

 

މިނިސްޓަރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ލުއި ފަސޭހަކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްއިން ވަނީ ވެންޑަރ ސާރވިސަސްގެ ނަމުގައި މުޙިއްމު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.

މި ޚިދުމަތްތަކަކީ ވެންޑަރ ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓަސް އަދި ވެންޑަރ ޕާޗޭސް އޯޑަރ އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ ޚިދުމަތް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ޝެއާ