Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެންޑަރ ސަރވިސަސް ތަޢާރަފު ކުރުން
26 އޭޕްރީލް 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

 

މިނިސްޓަރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ލުއި ފަސޭހަކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްއިން ވަނީ ވެންޑަރ ސާރވިސަސްގެ ނަމުގައި މުޙިއްމު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ.

މި ޚިދުމަތްތަކަކީ ވެންޑަރ ޕޭމަންޓް ސްޓޭޓަސް އަދި ވެންޑަރ ޕާޗޭސް އޯޑަރ އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ ޚިދުމަތް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020