Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް (418)
( ޕޭޖް )
29 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
29 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕޭޖް )
28 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕޭޖް )
27 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕޭޖް )
22 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
22 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
22 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕޭޖް )
22 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕޭޖް )
15 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
ބަޖެޓު
( ޕޭޖް )
15 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕޭޖް )
12 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ދެންނެވުންތައް )
10 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕޭޖް )
09 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
05 މާޗް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 ފެބުރުއަރީ 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޖެނުއަރީ 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޖެނުއަރީ 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
27 ޑިސެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
26 ޑިސެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
06 ޑިސެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
05 ޑިސެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
21 ނޮވެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
17 ނޮވެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
04 އޮކްޓޯބަރ 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
16 އޮގަސްޓް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
01 އޮގަސްޓް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
01 އޮގަސްޓް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
05 ޖުލައި 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
19 ޖޫން 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
09 ޖޫން 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
28 މެއި 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
07 އޭޕްރީލް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
03 އޭޕްރީލް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
03 އޭޕްރީލް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
22 މާޗް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
22 މާޗް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
03 މާޗް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
02 މާޗް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 މާޗް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 މާޗް 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
07 ފެބުރުއަރީ 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
24 ޖެނުއަރީ 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
17 ޖެނުއަރީ 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
17 ޖެނުއަރީ 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
29 ޑިސެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
21 ޑިސެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
08 ޑިސެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
25 ނޮވެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
24 ނޮވެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
23 ނޮވެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
10 ނޮވެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
09 ނޮވެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
09 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
24 އޮގަސްޓް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
23 އޮގަސްޓް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
23 އޮގަސްޓް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
25 ޖުލައި 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
11 ޖުލައި 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
08 ޖުލައި 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
06 ޖުލައި 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
17 ޖޫން 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޖޫން 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
12 މެއި 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
05 މެއި 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
20 އޭޕްރީލް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
15 އޭޕްރީލް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 އޭޕްރީލް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 އޭޕްރީލް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
29 މާޗް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 މާޗް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 މާޗް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
09 މާޗް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
14 ފެބުރުއަރީ 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
19 ޖެނުއަރީ 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
28 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
16 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
14 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
13 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
09 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
09 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
ކައުންސިލްތަކަށް އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރުން
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
02 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
01 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 ނޮވެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 އޮކްޓޯބަރ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 އޮކްޓޯބަރ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
06 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
24 އޮގަސްޓް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
23 އޮގަސްޓް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
11 އޮގަސްޓް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
08 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
08 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
06 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
05 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
28 ޖޫން 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
10 ޖޫން 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
20 މެއި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
16 މެއި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
09 މެއި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
09 މެއި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
03 މެއި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
12 އޭޕްރީލް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
31 މާޗް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
18 މާޗް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
18 މާޗް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
17 މާޗް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
16 މާޗް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 މާޗް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
13 ފެބުރުއަރީ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
13 ފެބުރުއަރީ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
11 ފެބުރުއަރީ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕީ.އީ.އެމް.އީ.ބީ. ސަރކިއުލަރތައް )
06 ފެބުރުއަރީ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
05 ފެބުރުއަރީ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
30 ޖެނުއަރީ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
08 ޖެނުއަރީ 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
31 ޑިސެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
31 ޑިސެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
23 ޑިސެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
22 ޑިސެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
12 ޑިސެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
24 ނޮވެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
17 ނޮވެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
05 ނޮވެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
28 އޮގަސްޓް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
01 އޮގަސްޓް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
01 އޮގަސްޓް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޕީ.އީ.އެމް.އީ.ބީ. ސަރކިއުލަރތައް )
03 ޖުލައި 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
02 ޖުލައި 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 ޖުލައި 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
01 ޖުލައި 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
30 ޖޫން 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
26 ޖޫން 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
22 މެއި 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
14 މެއި 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
14 މެއި 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
29 އޭޕްރީލް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
29 އޭޕްރީލް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
25 އޭޕްރީލް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
21 އޭޕްރީލް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ބަޖެޓް ސަރކިއުލަރތައް )
10 އޭޕްރީލް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
28 މާޗް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
28 މާޗް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
( ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް )
20 މާޗް 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ މުސާރައާއިގުޅޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
ވެންޑަރ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއިބެހޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން އިނާޔަތާއިބެހޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ މުސާރަ އާއި ގުޅޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ބާބު 10 އދި 17އާއި ގުޅޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ މަހުގެ މުސާރައާއިގުޅޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާބެހޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
އިންޓަރ ބިޒްނަސް އޭރިއާ މެނުއަލްގެ އިސްލާހް
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ގުޅޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
2017 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މުސާރައާއިގުޅޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
2016 ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައާއި ގުޅޭ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2011 (3) – އެނެކްސް 1
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2011 (2) – އެނެކްސް 2
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2011 (2) – އެނެކްސް 2
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (19) – އެނެކްސް 2
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (5)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (14)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (15)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (16)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (17)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (18)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (19) – އެނެކްސް 1
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (3)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (19)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (2)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (4)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (5) – އެނެކްސް 2
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (1)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (6) – އެނެކްސް 2
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (11)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (6) – އެނެކްސް 1
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (14) – އެނެކްސް 1
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (14) – އެނެކްސް 2
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (13)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (13) – އެނެކްސް 1
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2011 (1)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (10)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (8)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (7)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (7) – އެނެކްސް 1
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (6)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2010 (9)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2008 (13)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2008 (8)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2008 (9)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2008 (10)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2008 (11)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2008 (12)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (3)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް
މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ 2009 (1)
( މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް )
15 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ