Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
30 މެއި 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް