Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއުކުރުން
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއުކުރުން
28 ނޮވެމްބަރު 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް