Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ބަޖެޓް ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗިންގ
ބަޖެޓް ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗިންގ
16 ނޮވެމްބަރު 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް