އާންމު ސުވާލު

ބްލޮކް ކުރެވިފައިވާ އައިޓަމެއް ރިވަރސް ކުރެވިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

2016-07-09 21:46:18 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެންޓަރ ކުރާނީ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv