އާންމު ސުވާލު

އައު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކްރިއޭޓްކުރަން ރިކުއެސްޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

2016-07-11 10:09:22 | ޕްރޮޖެކްޓްސް

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި އެއްކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާނީ:

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv