އާންމު ސުވާލު

އެހެން މުއައްޒަސާތަކުގެ އައިޓަމްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެނޑް ޓްރެޜަރީއިން ބްލޮކް ކުރަނީ ކީއްވެގެނެ؟

2016-07-09 21:47:05 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 09/2012 (18 ނޮވެމަބަރ 2012) ބައްލަވާ.     

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv