އާންމު ސުވާލު

'ވަން ޓައިމް ވެންޑަރ'ގެ ގޮތުގައި ނޮވެމްބަރ 2013 ގެ ކުރިން އެންޓަރ ކުރެވިފައިވާ އިންވޮއިސް ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް ހެދޭނީ ކިހިނެއް؟

2016-07-09 21:47:49 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އެފަދަ ވެންޑަރތައް ވަނީ ރީޒަން ‘A’ ގެ ދަށުން ބްލޮކް ކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ވެންޑަރތަކަށް ބޭންކް ސްލިޕް އެޓޭޗް ކުރުމަށްފަހު އެ ބިޒްނަސް އޭރިއާގެ މެނޭޖަރަށް ގުޅުއްވާ. ގުޅުއްވުމުން ބިޒްނަސް އޭރިއާ މެނޭޖަރު އެ ޕޭމެންޓް އަންބްލޮކް ކުރުމަށްފަހު ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެެވެ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv