އާންމު ސުވާލު

ޕޯސްޓްކުރަން އުޅުމުން އަރަނީ ތިރީގައި އެވާ މެސެޖް. “FM account assignment C-GOM/C12459999/221999/0000/Z-ZZZZZZ-ZZZ cannot be posted in posting ledger 9A”

2016-07-09 21:52:29 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

މީގެ މާނައަކީ މި ބަޖެޓް ސްޓްރަކްޗަރ ސިސްޓަމުގައި ނެތްކަން. ނެޝަނަލް ބަޖެޓް ޑިވިޝަންއާ ގުޅުއްވާ. އަދި އެރަރ މެސެޖުގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް ނެންގެވުމަށްފަހު budget@finance.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv