އާންމު ސުވާލު

ވެންޑަރއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރާނީ ކިހިނެއް. މިސާލު: އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކުރުން.

2016-07-09 21:40:08 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓުގެ http://www.finance.gov.mv/v2/dhivehi/download ގައިވާ ވެންޑަރ މެއިންޓެނަންސް ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު vendor@finance.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv