އާންމު ސުވާލު

ވެންޑަރ މާސްޓަރ އަށް ވެންޑަރއެއް އިތުރުކުރުމަށް މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

2016-07-11 10:07:10 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ވެންޑަރ މާސްޓަރގައި ވެންޑަރ ނެތްކަން ޔަގީން ކުރައްވާ. މިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކީވޯޑްތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ.

 

އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ވެންޑަރ ނެތްކަން ޔަގީން ކުރެވިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓުގެ http://www.finance.gov.mv/v2/dhivehi/download ގައިވާ ވެންޑަރ މެއިންޓެނަންސް ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު vendor@finance.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv