އާންމު ސުވާލު

އެއް SAP އެކައުންޓް ނަމްބަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއް އެސެޓަށްވުރެ ގިނަ އެސެޓް ހިމެނިފައިވާ އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ ރިކަރެންޓް ހަރަދަކާއި އެސެޓެއް ހިމެނިފައިވާ އިންވޮއިސްއެއް އެންޓަރ ކުރެވިދާނެތަ.

2016-07-09 21:43:16 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އާއެކެވެ. އޭ.ޕީ. އެންޑް ޔޫސަރ މެނުއަލްގެ 41 ވަނަ ޞަފްހާ ބައްލަވާ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv