އާންމު ސުވާލު

ނުބައި ވެންޑަރ އެސެޓް GL އެކައުންޓެއް ނެގިފައިވާނަމަ އެފަދަ ވެންޑަރއެއްގެ އެސެޓް އިންވޮއިސް އެޑިޓްކުރާނީ ކިހިނެއް.

2016-07-09 21:43:55 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އޭ.ޕީ. އެންޑް ޔޫސަރ މެނުއަލްގެ 36 ވަނަ ޞަފްހާ ބައްލަވާ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv