އާންމު ސުވާލު

އޭ.ޕީ. އަށް އެކްސަސް އޮންނަ 2 މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހުރީ ވިހެއުމުގެ/އަހަރީ ޗުއްޓީގައެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ މުއައްޒަފަކަށް އިންވޮއިސްތައް ގަވާއިދުން އެޅުމަށް ދަތިވާތީ އިތުރު މުއައްޒަފަކަށް އެކްސަސް ލިބިދާނެތޯ؟

2016-07-09 21:54:00 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ދެގޮތެއް އެބައޮތެވެ. އެއްގޮތަކީ އެ މުއައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުރި މުއްދަތަށް ވަގުތީގޮތުން އެހެން މުއައްޒަފަކަށް އެކްސެސް ދެވިދާނެއެވެ. ދެވަނަގޮތަކީ ޗުއްޓީގައި ހުރި މުއައްޒަފުގެ އެކްސެސް މުޅިން ކަނޑާލުމަށްފަހު އެހެން މުއައްޒަފަކަށް އެކްސެސް ދެވިދާނެއެވެ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv