އާންމު ސުވާލު

MM އާއި ގުޅުންހުރި އިންވޮއިސްތައް FBLIN އިން ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެން؟

2016-07-09 21:44:57 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

MM އާއި ގުޅުންހުރި އިންވޮއިސްއެއް ޕާކްކޮށްފިނަމަ FI ނަމްބަރު ތަފާތުވާނެއެވެ. FI ޑޮކިއުމެންޓް ނަންބަރު ބެއްލެވުމަށް އޭ.ޕީ. އެންޑް ޔޫސަރ މެނުއަލްގެ 20-19 ވަނަ ޞަފްހާ ބައްލަވާ. FBL1N ގެ ސްޓޭޓަސް ބެލޭނީ ހަމައެކަނި FI ޑޮކިއުމެންޓް ނަމްބަރު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv