އާންމު ސުވާލު

ޕޯސްޓްކުރަން އުޅުމުން އަރަނީ ތިރީގައި އެވާ މެސެޖް.“Annual budget almost exhausted for document item 00002”

2016-07-09 21:29:03 | އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އެއީ ހަމައެކަނި ބަޖެޓް ހުސްވާން ކައިރިވެފައިވާކަމުގެ އިޝާރާތެކެވެ. “Enter” އަށް ފިތާލުމުން ކުރިޔަށްދެވޭނެއެވެ.

Tel:(+960) 3349 110
Fax:(+960) 3349 131
helpdesk@finance.gov.mv