އާންމު ސުވާލު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ ކޮބާ؟

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކޮން ސްޓޭންޑަޑެއް؟

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ބިޑުކުރުމަކާ ނުލައި އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.25 ގައިވާ ފަދައިން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަކާނުލައި، ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެތަ؟

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބު އެކި ބައިބައި ވަކިވަކީން އެތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުރު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ އިންވެންޓްރީގައި ހިމެނިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުދާ، އެތަނެއްގައި ހަމައަށް ހުރިތޯ ލަސްވެގެން ޗެކުކުރަންޖެހޭނީ އަހަރަކު ކިތައް ފަހަރު؟

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެއަގު -/1,500,000 ރުފިޔާ (އެއް މިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އެތަކެތި ގަތުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް އެއޮފީހަކަށް ކަނޑައެޅިދާނެތަ؟

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖޭގައިކުރާ ދަތުރާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުގެ

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ސަފުހާ: