އާންމު ސުވާލު

އެސެޓެއް ކްރިއޭޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެސެޓްސް

އެސެޓް ރިކުއެސްޓް ފޯމް ލިބޭނީ ކިހިނެއް؟

އެސެޓްސް

އެއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮން ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް؟

އެސެޓްސް

މިތަކެތި ފޮނުވަންޖެހޭނީ ކޮން އީމެއިލްއަކަށް؟

އެސެޓްސް

އެސްޓް ރިކުއެސްޓް ފޯމުގައި ކޮންމެހެން ފުރަންޖެހެނީ ކޮން ބައިތަކެއް؟

އެސެޓްސް

އެއް އިންވޮއިސްއަކަށް ދެ އެސެޓްނަމްބަރެއްގައި ތަފާތު ދެ އެސެޓެއް ކްރިއޭޓް ކުރެވިދާނެތަ؟

އެސެޓްސް

ސިސްޓަމުގައި އެސެޓް ކްރިއޭޓްކުރަނީ ކޮންފަރާތަކުން. އެސެޓް ނަމްބަރުލިބޭނީ ކިހިނެއް؟

އެސެޓްސް

ކްރިއޭޓް ކުރެވިފައިވާ އެސެޓް ބަލާނީ ކިހިނެއް؟ ޓީ-ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

އެސެޓްސް

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބްލް މޮޑިއުލްގައި އެސެޓް އިންވޮއިސް އެންޓަރކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓ-ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

އެސެޓްސް

MM މޮޑިއުލްތެރެއިން ޕްރޮސެސްކުރާއިރު ސިސްޓަމްތެރޭގައި އެސެޓް ކްރިއޭޓް ކުރަންޖެހޭނެތަ؟

އެސެޓްސް

ނުބައި ކްލާހެއް ނުވަތަ ނުބައި ކޮސްޓް ފަންޑް ސެންޓަރެއްގައި އެސެޓެއް ހެދިއްޖެނަމަ ރަނގަޅުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެސެޓްސް

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓް ނެގޭނެތަ؟ ޓްރާސެކްޝަން ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

އެސެޓްސް

ސަފުހާ: