އާންމު ސުވާލު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޑްރާފްޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެތަ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ ކޮންއިރަކުން؟

ރިޕޯޓިންގް

ފައިނަލް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންއިރަކުން؟

ރިޕޯޓިންގް

ކަރެކްޝަން JV ހުސަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންއިރަކުން؟

ޖެނެރަލް ލެޖާ

މުއައްސަސާގެ GL އެންޓްރީ ޔޫސަރގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބާ؟

ޖެނެރަލް ލެޖާ

ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ PBA އަށް ޑިޕޮސިޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ކޮން ފޯމެއް؟

ޖެނެރަލް ލެޖާ

ޕާކް ކޮށްފައިވާ އައިޓަމްތައް ބަލަން ބޭނުންކުރާނީ ކޮން ޓީ-ކޯޑެއް؟

ޖެނެރަލް ލެޖާ

އެއް ކަރެކްޝަން JV ބޭނުންކޮށްގެން ދެ ފިސްކަލް އަހަރު ރަނގަޅުކުރެވިދާނެތަ؟

ޖެނެރަލް ލެޖާ

ރައްތަކުން ހޯދާ އާމްދަނީ PBA އަށް ޑިޕޮސިޓް ކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ޖެނެރަލް ލެޖާ

ބަޖެޓް ރިޕޯޓް ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ފަންޑްސް މެނޭޖްމެންޓް

އެރަރ މެސެޖް “budget exceeded” ހައްލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފަންޑްސް މެނޭޖްމެންޓް

ޕްރޮޖެކްޓް އިންވޮއިސްތަކަށް ފަންޑްސް ސެންޓަރ/wbs އެންޓަރ ނުކުރެވެނީ ކީއްވެ؟

ފަންޑްސް މެނޭޖްމެންޓް

ޕާސްވޯޑް ރީސެޓްކުރަން ރިކުއެސްޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެސް.އޭ.ޕީ ސަޕޯޓް

• ޔޫސަރގެ ރަސްމީ އީމެއިލެއް ނެތިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

އެސް.އޭ.ޕީ ސަޕޯޓް

SAP ސަޕޯޓުން ފުރަތަމަ ޕާސްވޯޑް ލިބުމުން ހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟

އެސް.އޭ.ޕީ ސަޕޯޓް

ޕާސްވޯޑް ރީސެޓް މެއިލް ލިބުމަށްފަހު އެ އެކްސްޕަޔަރވާން ކިތައްދުވަސް ނަގާނެތޯ؟

އެސް.އޭ.ޕީ ސަޕޯޓް

ސަފުހާ: