އާންމު ސުވާލު

ސްޓޭޓްމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ކޭޝްބުކް ރީކޮންސައިލް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން

ކޭޝްބުކްއާއި ސްޓޭޓްމަންޓް ދިމާނުވާނަމަ އޭގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން

ބޭންކް ރީކޮްސިލިއޭޝަން އެހެން ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭނީ ކޮންއިރަކުން؟

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން

SAP ގައި ލައިން އައިޓަމް ރިޕޯޓް ނަގަން ބޭނުންކުރާ ޓްރާންސެކްޝަން ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

ޕްރޮޖެކްޓްސް

ޑޯނަރ ފަންޑުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބެލަންސް ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ޕްރޮޖެކްޓްސް

އައު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކްރިއޭޓްކުރަން ރިކުއެސްޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޕްރޮޖެކްޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކްލޯސިންގ ބެލަންސް ކޮންފޮމޭޝަން ފޮނުވަޖެހޭނީ ކޮންއިރަކު؟

ޕްރޮޖެކްޓްސް

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް P-ABC001-100 އަށް 15,000.00 ގެ އިންވޮއިސް ޕޯސްޓްކުރަން އުޅުމުން އަންނަނިވި މެސެޖް އަރަނީ: . “Annual budget exceeded by 15,000.00 for document item 00002” ނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ބެލަންސްގައި 30,000.00 އެބަހުރި.

ޕްރޮޖެކްޓްސް

ބިޒްނަސް އޭރިއާއަކީ ކޮބާ؟

ކޮސްޓް ސެންޓާރސް

ކޮސްޓް ސެންޓަރަކީ ކޮބާ؟

ކޮސްޓް ސެންޓާރސް

SAP ސިސްޓަމުގައި އައު ބިޒްނަސް އޭރިއާއެއް ހެދޭނީ ކޮންއިރަކުން.

ކޮސްޓް ސެންޓާރސް

މުއައްސަސާގެ ނަމަށް އަންނަ ބަދަލުތައ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜައީއަށް އަންގައންޖެހޭނެތަ؟

ކޮސްޓް ސެންޓާރސް

ބަޖެޓް ވަރސަސް އެކްޗުއަލް ރިޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓްރާންސެކްޝަން ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

ރިޕޯޓިންގް

SAP ގައި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓްރާންސެކްޝަން ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

ރިޕޯޓިންގް

ފައިސާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ މަސްދަރަކީ ކޮބާ؟

ރިޕޯޓިންގް

ސަފުހާ: