އާންމު ސުވާލު

ނުބައި ކްލާހެއް ނުވަތަ ނުބައި ކޮސްޓް ފަންޑް ސެންޓަރެއްގައި އެސެޓެއް ހެދިއްޖެނަމަ ރަނގަޅުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެސެޓްސް

އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓް ނެގޭނެތަ؟ ޓްރާސެކްޝަން ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

އެސެޓްސް

ޕެޓީކޭޝްގެ ޓްރާންސެކްޝަން ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

ޕެޓީ ކޭޝް

ޕެޓީކޭޝް އާކުރެވީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟

ޕެޓީ ކޭޝް

ޕެޓީކޭޝް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރެއފެށޭއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެތަ؟

ޕެޓީ ކޭޝް

ޕެޓީކޭޝް އާކުރާ GL ކޯޑަކީ ކޮބާ؟

ޕެޓީ ކޭޝް

ޕެޓީކޭޝްއިން ޚަރަދުކޮށްފައި SAP ގެ ކޭޗް ޖަރނަލްގައި ރެކޯޑް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޕެޓީ ކޭޝް

އެންޓްރީއެއް ނުބައިވެއްޖެނަމަ ހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟

ޕެޓީ ކޭޝް

AP ޔޫސަރއެއް ޕެޓީކޭޝް ޔޫސަރއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެއްސޭންވީ ކީއްވެގެން؟

ޕެޓީ ކޭޝް

ޕެޓީކޭޝް ޖަރނަލްގައި ރެޕްލެނިޝްމެންޓް ރެކޯޑްކުރާނީ ކިހިނެއް.

ޕެޓީ ކޭޝް

ޕެޓީކޭޝް މޮޑިއުލްއާބެހޭގޮތުން އިތުރު ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ޕެޓީ ކޭޝް

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކޮބާ؟

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ހަދަންޖެހޭނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށް؟

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން

ބޭންކް ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ކޭޝްބުކް ދިމާނުވަނީ ކީއްވެ؟

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން

ހުރިހައި ޓްރާންސެކްޝަނެއް ރެކޯޑް ކުރެވުނުކަން ޔަގީންކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން

ސަފުހާ: