އާންމު ސުވާލު

މުސާރަ ހެދުމަށްޓަކައި SAP ސިސްޓަމަށް އެކްސެސް ލިބޭނީ ކޮންއިރަކުން؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

މުސާރަހަދާ ނިންމުމަށް އޮންނަ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ ކޮބާ؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

ނިންމާފައިވާ މުސާރަޝީޓް ޕޯސްޓުކުރެވޭނީ ކޮންއިރަކުން؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

'ޕްރޮމޯޝން' ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޮން ހާލަތެއްގައި؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

'ޓްރާންސްފަރ' ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޮން ހާލަތެއްގައި؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

ކުރިން އުޅެފައިވާ މުއައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާދޭނަމަ އަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

'އެކްޝަންސް' ތަކަށް ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޓްރާންސެކްޝަން ކޯޑެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

މުއައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޓްރާންސެކްޝަން ކޯޑެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

'ހަޔަރިންގ' އެކްޝަނެއް ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރެވުނުކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

މުއައްސަސާގެ SAP އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓުގައި ހުސް މަގާމެއް ނެތްނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

އިންފޯ ޓައިޕް 14 އަށް އެންޓަރކުރާނީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

އިންފޯ ޓައިޕް 15 އަށް އެންޓަރކުރާނީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

އިންފޯ ޓައިޕް 2010 އަށް އެންޓަރކުރާނީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ހިއުމަން ރިސޯސް

HR މޮޑިއުލްއާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއް.

ހިއުމަން ރިސޯސް

ކިތައްވަތަރުގެ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ވޭތޯ؟

މެޓީރިއަލްސް މެނޭޖްމަންޓް

ސަފުހާ: