އާންމު ސުވާލު

ޕޯސްޓްކުރަން އުޅުމުން އަރަނީ ތިރީގައި އެވާ މެސެޖް.“Annual budget almost exhausted for document item 00002”

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ޕޯސްޓްކުރަން އުޅުމުން އަރަނީ ތިރީގައި އެވާ މެސެޖް. “FM account assignment C-GOM/C12459999/221999/0000/Z-ZZZZZZ-ZZZ cannot be posted in posting ledger 9A”

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އިންވޮއިސް ޑޮކިއުމެންޓެއް ރިވަރސްކުރަން އުޅުމުން އަރަނީ ތިރީގައި އެވާ މެސެޖް. “Period 005/2012 is not open for account type K and G/L 511004”

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ވަން ޓައިމް ވެންޑަރސްއަށް ޕޭމަންޓް އެންޓަރ ނުކުރެވެނީ ކީއްވެ؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

'ވަން ޓައިމް ވެންޑަރ'ގެ ގޮތުގައި ނޮވެމްބަރ 2013 ގެ ކުރިން އެންޓަރ ކުރެވިފައިވާ އިންވޮއިސް ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް ހެދޭނީ ކިހިނެއް؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އެހެން މުއައްޒަސާތަކުގެ އައިޓަމްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެނޑް ޓްރެޜަރީއިން ބްލޮކް ކުރަނީ ކީއްވެގެނެ؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ބްލޮކް ކުރެވިފައިވާ އައިޓަމެއް ރިވަރސް ކުރެވިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ޕޭމަންޓް އެޑްވައިސް ޖެނެރޭޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

MM އާއި ގުޅުންހުރި އިންވޮއިސްތައް FBLIN އިން ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެން؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އޭ.ޕީ. އަށް އެކްސަސް އޮންނަ 2 މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހުރީ ވިހެއުމުގެ/އަހަރީ ޗުއްޓީގައެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ މުއައްޒަފަކަށް އިންވޮއިސްތައް ގަވާއިދުން އެޅުމަށް ދަތިވާތީ އިތުރު މުއައްޒަފަކަށް އެކްސަސް ލިބިދާނެތޯ؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ނުބައި ވެންޑަރ އެސެޓް GL އެކައުންޓެއް ނެގިފައިވާނަމަ އެފަދަ ވެންޑަރއެއްގެ އެސެޓް އިންވޮއިސް އެޑިޓްކުރާނީ ކިހިނެއް.

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

އެއް SAP އެކައުންޓް ނަމްބަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއް އެސެޓަށްވުރެ ގިނަ އެސެޓް ހިމެނިފައިވާ އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ ރިކަރެންޓް ހަރަދަކާއި އެސެޓެއް ހިމެނިފައިވާ އިންވޮއިސްއެއް އެންޓަރ ކުރެވިދާނެތަ.

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ކްރެޑިޓް މެމޯއެއް އެންޓަރކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ވެންޑަރ މާސްޓަރ އަށް ވެންޑަރއެއް އިތުރުކުރުމަށް މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ވެންޑަރއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރާނީ ކިހިނެއް. މިސާލު: އެކައުންޓް ނަމްބަރު ބަދަލުކުރުން.

އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް

ސަފުހާ: