2017 | ޙަބަރު

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ނެދަލޭންޑްސް ސަރުކާރުން ދޭ 10.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގެ ހިލޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއުކޮށްފިއެވެ.

news_image

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

news_image

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ޕޭރޯލް މޮޑިއުލް, ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މުނައްވަރު މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްފި

news_image

ޑިޓިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވަރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގްރާންޓް އެގްރީމެންޓް ގައި ސޮއިކުރުން

news_image

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް ދެއްވާނެ އެހީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

news_image

ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމް އާބާދުގައި މިހަރު ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕއިުޓީ މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ޝާމް އާދަމް

news_image

ސަފުހާ: