2016 | ޙަބަރު

ސައުތު އޭޝިއާ ސަބްރީޖަނަލް އެކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން 2025ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަސައްވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

news_image

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެބްސައިޓާއި، ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އަތްމަތީ ފޮތް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފި.

news_image

ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވުންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

news_image

އައި.ޑީ.ބީ މިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެރިންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

news_image

އޭ.އައި.އައި.ބީ ގެ ވައިސްޕްރެޒިޑެންޓް، ޑީ.ޖޭ. ޕާންޑިއަން އަދި ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ އަންޒެން ވެއި ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުނައްވަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

news_image

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑަށް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ވޯރކް ޝޮޕް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފާތިމަތު ރަޒީނާ ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވައިފި.

news_image

އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސައުދީ ފަންޑާ އެކު ސޮއިކުރުން

news_image

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ބަދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި އޭޝިއަން ޑިވިލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އާއި އެކު ސޮއިކުރުން

news_image

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ލޯނުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ބޭއްވުން

news_image

އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ކުވޭތް ފަންޑާ އެކު ސޮއިކުރުން

news_image

ޔޫ.އެން އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރެސިޑެންޝަލް ކޯޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޯ ނޯޑާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

news_image

ކުޑަކުދިންގެ ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޝަރަފްކޮށްދެއްވައިފި

news_image

ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީގެ ކަންޓްރީ ޑައިރެކްޓަރ މިސްޓަރ އަލަން ސިބަނަލަރ ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މުނައްވަރުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

news_image

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު، ހިސް އެކްސެލެންސީ، ވައިސް އެޑްމިރަލް ސައްޔިދު ޚައްވަރު ޢަލީ ޝާހު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުނައްވަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

news_image

ސަފުހާ: