2015 | ޙަބަރު

'އެން އެންޑިއުރިންގ ޕާޓްނަރޝިޕް' އިފްތިތާހްކުރުން (ދިވެހިރާއްޖެއާއި އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕއމެންޓް ބޭންކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ފޮތް)

news_image

ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް އޯ.އެފް.އައި.ޑީ. އާއެކު ވެވޭ ލޯނު އެއްބަސްވުން

news_image

އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ އާޓިކްލްސް އޮފް އެގްރީމެންޓް ގައި 29 ޖޫން 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި.

news_image

ދިވެހިސަރުކާރާއި އަބޫދާބީ ފަންޑްފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ދެމެދު ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން – 22 ޖޫން 2015

news_image

އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް އުފެއްދުމާއިބެހޭ ވާހަކަތައް ނިންމާލައްވައިފި

news_image

ފަސްވަނަ އޭޝިއަން ރީޖަނަލް ޕަބްލިކް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ފޯރަމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފި

news_image

އޭ.ޑީ.ބީ. ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރއޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ސާމީ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން

news_image

އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރސް ގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން ބައި

news_image

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ފައިޒާއާބެހޭ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

news_image

ސަފުހާ: