2018 | ޙަބަރު

ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަމެންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 165 މިލިއަން ޑޮލަރު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުނައްވަރު ހޯއްދަވައިދެއްވައިފި.

news_image

"އިސްމާއިލް ފަތްހީ މާލަމް" ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ހޮޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކުރުން

news_image

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވޯރކްޝޮޕް 2018

news_image

ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް އިފްތާހްކޮށްފި

news_image

ސަފުހާ: