މިޝަން (އަމާޒު)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީގެ މިޝްނަންއަކީ (އަމާޒަކީ) މެކްރޯ އިކޮނޮމިކްގެ އިޤްތިސާދީ އޮނިގަނޑު ދެމެހެއްޓެނިވި އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވައި، އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ މާލީ ސިޔާސަތެއް ޤާއިމް ކުރުމެވެ.

ވިޝަން (ތަސައްވުރު)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ތަސައްވުރަކީ މެދުމިނެއްގެ މަތީފެންވަރުގެ އިޤްތިސާދީ ގިންތިއެއްގައި ޤައުމު ކުރިއަށްގޮސް، އިޤްތިޞާދީ ހަރުދަނާ ރޭވުނުންތެރި މާލީ ސިޔާސަތުތަކެއްގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި،  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.